Κεντρικά Γραφεία
Hellenica A.E., Χειμάρας 7, 15125 Μαρούσι
T. +30 211 8804000 F. +30 210 6198849 Email: radiantprofessional@hellenica.gr